Hoekom Huiskerke?

Miscellaneous house church quotes

The church is never a place, but always a people; never a fold but always a flock; never a sacred building but always a believing assembly.

The church is you who pray, not where you pray.

The body of Jesus Christ is a community that expresses God’s nature

Christianity has no holy places, only holy people

We gather together so that the Lord Jesus Christ can manifest Himself in His fullness

The church is a community in which all are gifted and all have ministry

Hoekom huiskerke?

Dit is oor die algemeen verborge maar dié vinnig groeiende verskynsel is besig om ons wêreld te verander. Hierdie verskynsel affekteer hoe mense hul geloof uitlewe. Mense verlaat die institusionele kerk by die duisende regoor die wêreld om deel hiervan te word.

Jesus het reeds vir die vrou by die put gesê dat die tyd aangebreek het dat God nie meer op ‘n spesifieke plek aanbid sou word nie. God wil in gees en in waarheid aanbid word orals waar ons gaan. Ons lewe is ‘n handeling van aanbidding. Ons noem dit die “aanbiddings lewe”. Dit beteken eintlik dat die kerk nooit “uitkom” nie. Dit is altyd daar en altyd “oop” want ons is die kerk. Nie ‘n gebou nie. Die bymekaarkomplek is van mindere belang.

Die gelowiges in die Nuwe Testament het nie kerk toe gegaan nie. Hulle was die kerk. Hulle was God se gebou. Die tempel van God. In die Nuwe Testament was daar geen heilige plekke nie. Inteendeel, die Christendom is die eerste en enigste geloof wat nie heilige plekke, heilige dae, heilige persone en heilige voorwerpe het nie. God beskou mense as Sy woonplek. Hulle is heilige mense. Sy kerk is ‘n groep gelowiges waar elke lid bydrae tot die geheel. Elke spesiale gawe, talent, kontribusie en deelname van elke persoon vervul aan die behoeftes van almal. Wat ons moet sien as ons bymekaar kom is die “bedieninge van die mense”, die “uitdrukking gee van Jesus”.

See also
Was Martin Luther se optrede geregverdig?

Romeine 12:4-8 

Want soos ons in een liggaam baie lede het en die lede nie dieselfde werking het nie, so is ons almal saam een liggaam in Christus en elkeen afsonderlik lede van mekaar en ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is: is dit profesie, na die maat van geloof; of bediening, in die werk van bediening; of wie leer in die lering; of wie vermaan in die vermaning; of wie uitdeel, in opregtheid; wie ‘n voorganger is met ywer; wie barmhartigheid bewys, met blymoedigheid.

1 Korintiërs 14:26

Hoe staan die saak dan broeders? Wanneer julle saamkom dan het elkeen van julle ‘n psalm, of ‘n lering of ‘n taal of ‘n openbaring of ‘n uitlegging – laat alles tot stigting geskied.

1 Petrus 2:5, 9

En laat julle ook soos lewende stene opbou tot ‘n geestelike huis, ‘n heilige priesterdom om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. Maar julle is ‘n uitverkore geslag, ‘n koninklike priesterdom, ‘n heilige volk, ‘n volk as eiendom om te verkondig die deugde van Hom, wat julle uit die duisternis geroep het tot Sy wonderbare lig.

Die grootste rede hoekom gelowiges die huiskerk beweging in stroom is die volgende:

Hulle wil die Nuwe Testamentiese realiteite wat hulle in die Bybel van lees persoonlik belewe.

Hulle wil ‘n dieper dimensie van aanbiddings lewe ervaar.

Hulle soek iets meer in hul wandel met God en met hul medegelowiges.

Gelowiges behoort meer verbind te wees tot lojaliteit tot Bybelse waarhede en beginsels as teenoor menslike tradisies.

Paulus se sendbriewe aan die Nuwe Testamentiese gemeentes was alles gerig aan huiskerke. Dit is hoe en waar gelowiges saamgekom het:

Romeine 16:2-5 

Groet Priscilla en Aquila, my medewerkers in Christus Jesus, wat vir my hulle lewe gewaag het; nie ek alleen dank hulle nie, maar ook al die gemeentes van die heidene. Groet ook die gemeente by hulle aan huis.

See also
Almal is konings en priesters

Kolossense 4:15 

Groet die broeders in Loadicea en Nimfas en die gemeente wat in sy huis is.

Terug na die Tuisblad

Alle plaaslike hulpmiddels op hierdie webblad is gratis. Help ons asseblief deur dit met jou vriende te deel deur middel van die sosiale netwerke. Sosiale netwerke skakels beskikbaar onder aan bladsye 

Leave a Comment