Prominensie van kerkleiers kniehalter groei

Huiskerk byeenkomste is familie byeenkomste. Dit is altyd informeel van aard en altyd ‘n groepering om Jesus Christus gesamentlik as ‘n familie. Om hierdie rede is selfs die vyfvoudige bedienaars op dieselfde vlak as gemeente lidmate. Die formele leierskap strukture en sisteme van die institusionele kerk asook die manier van samekomste kan nie werklik met familie samekomste geassosieer word nie. In huiskerk byeenkomste maak ons bemoeienis met mekaar maar ook met Jesus Christus in ons midde. Hierdie verjaarsdag fees wat hier uitgebeeld word is ook deel van huiskerk aktiwiteite net soos wat aanbidding en die funksionering van die gawes van die Gees is.

Om hierdie rede is selfs die vyfvoudige bedienaars op dieselfde vlak as gemeente lidmate. Die formele leierskap strukture en sisteme van die institusionele kerk asook die manier van samekomste kan nie werklik met familie samekomste geassosieer word nie. In huiskerk byeenkomste maak ons bemoeienis met mekaar maar ook met Jesus Christus in ons midde. Hierdie verjaarsdag fees wat hier uitgebeeld word is ook deel van huiskerk aktiwiteite net soos wat aanbidding en die funksionering van die gawes van die Gees is 

DIE TWEE PILARE WAAROP DIE KERK STAAN

Twee belangrike fasette van Christenskap in die huiskerk gemeente word in hierdie skrywe bespreek

Die huiskerk gemeente is eintlik ’n huiskerk gemeenskap. Hulle is nie net op Sondag “kerk” nie. Hulle is die hele week kerk.

Daarom staan die gemeente aktiwiteite of belewenis op twee pilare:

Die gawes van die Gees tydens byeenkomste (Die almal deelnemende en funksionerende faset van Christenskap van die kinders van God as priesters en konings in sy koninkryk).

Die gedeelde gemeenskapslewe buite die byeenkomste.

Bloot ‘n saamwees een of twee keer ‘n week wanneer ons bymekaarkom is nie genoeg nie. In die huiskerke kom ons gewoonlik net een keer ‘n week op ‘n Sondag bymekaar maar dan deel ons ook nog deur die week ons lewens met mekaar in ons daaglikse handel en wandel.

Kyk ‘n bietjie na die volgende Skrifgedeeltes en vergelyk dit met wat jy in jou gemeente ervaar:

Rom 12:10 – wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde; die een moet die ander voorgaan in eerbetoning (Wees hartlik teenoor mekaar)

Rom 12:10 – wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde; die een moet die ander voorgaan in eerbetoning (Eer mekaar)

Rom 12:16 – wees eensgesind onder mekaar; moenie na hoë dinge streef nie, maar voeg julle by die nederige; moenie eiewys wees nie (Wees nederig teenoor mekaar en wees eensgesind)

Rom 13:8 – Wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê; want hy wat ’n ander liefhet, het die wet vervul (Wees lief vir mekaar)

Rom 14:19 – Laat ons dan najaag wat tot vrede en onderlinge stigting dien (Hê vrede met mekaar)

Rom 14:19 – Laat ons dan najaag wat tot vrede en onderlinge stigting dien (Stig mekaar)

Rom 15:7 – Neem daarom mekaar aan, soos Christus ons ook aangeneem het, tot heerlikheid van God (Aanvaar mekaar)

Rom 15:14 – Maar ek self ook, my broeders, is oortuig aangaande julle, dat julle self ook vol van goedheid is, vervuld met alle kennis, in staat om ook mekaar te vermaan (Vermaan mekaar)

Rom 16:16 – Groet mekaar met ’n heilige kus. Die gemeentes van Christus groet julle (Wees vriendelik en gasvry met en teenoor mekaar)

1 Pet. 1:22 – As julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle siele deur die Gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar vurig liefhê uit ’n rein hart (Wees lief vir mekaar)

1 Pet. 3:8 – En eindelik, wees almal eensgesind, medelydend, vol broederliefde en ontferming, vriendelik (Wees eensgesind met mekaar) (Hê medelye met mekaar) (Ontferm julle oor mekaar) (As die een lid huil, huil saam met hom; as een lid bly is, wees saam met hom bly)

1 Pet. 4:9 – Wees gasvry jeens mekaar sonder om te murmureer (Wees gasvry teenoor mekaar)

1 Pet. 5: 5 – Net so moet julle, jongeres, aan die oueres onderdanig wees; en wees almal met ootmoed bekleed in onderdanigheid aan mekaar, want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee Hy genade (Wees nederig teenoor mekaar) (Wees onderdanig teenoor mekaar)

1 Thes. 4:9 – Oor die broederliefde het julle nie nodig dat ons julle skrywe nie, want julle is self deur God geleer om mekaar lief te hê (Wees lief vir mekaar)

1 Thes. 5:11 – Daarom, bemoedig mekaar en bou die een die ander op, soos julle ook doen (Bemoedig mekaar)

1 Thes. 5:11 – Daarom, bemoedig mekaar en bou die een die ander op, soos julle ook doen (Bou mekaar op)

1 Thes. 5:14 – En ons versoek julle, broeders, vermaan die onordelikes, bemoedig die kleinmoediges, ondersteun die swakkes, wees lankmoedig teenoor almal (Vermaan mekaar om die regte ding te doen)

1 Thes. 5:14 – En ons versoek julle, broeders, vermaan die onordelikes, bemoedig die kleinmoediges, ondersteun die swakkes, wees lankmoedig teenoor almal (Bemoedig mekaar om sterk te staan)

1 Thes. 5:14 – En ons versoek julle, broeders, vermaan die onordelikes, bemoedig die kleinmoediges, ondersteun die swakkes, wees lankmoedig teenoor almal (Ondersteun mekaar sodat julle staande kan bly)

1 Thes. 5:14 – En ons versoek julle, broeders, vermaan die onordelikes, bemoedig die kleinmoediges, ondersteun die swakkes, wees lankmoedig teenoor almal (Wees geduldig met mekaar)

1 Joh. 1:7 – Maar as ons in die lig wandel soos Hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar; en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde (Kuier by mekaar en maak bemoeienis met mekaar)

1 Joh. 3:11 – Want dit is die boodskap wat julle van die begin af gehoor het, dat ons mekaar moet liefhê (Wees lief vir mekaar in woord en in daad)

1 Kor. 1:10 – Maar ek vermaan julle, broeders, in die Naam van onse Here Jesus Christus, om almal eenstemmig te wees, en dat daar geen skeuringe onder julle moet wees nie, maar dat julle verenig moet wees in dieselfde gesindheid en in dieselfde mening (Wees eensgesind met mekaar)

1 Kor. 5:3-5 – Want wat my betref, het ek, liggaamlik afwesig maar in die gees teenwoordig, alreeds besluit asof ek teenwoordig was, om hom wat so iets gedoen het, in die Naam van onse Here Jesus Christus, as julle vergader het en my gees saam met die krag van onse Here Jesus Christus — om so iemand aan die Satan oor te lewer tot verderf van die vlees, sodat die gees gered kan word in die dag van die Here Jesus (Dissiplineer mekaar)

1 Kor. 6:1-6 – Durf iemand van julle wat ’n saak teen ’n ander het, gaan reg soek voor die onregverdiges en nie voor die heiliges nie? Weet julle nie dat die heiliges die wêreld sal oordeel nie? En as die wêreld deur julle geoordeel word, is julle dan onbevoeg vir die geringste regsake? Weet julle nie dat ons engele sal oordeel nie, hoeveel te meer die alledaagse dinge? As julle dan alledaagse regsake het, moet julle dié persone daaroor laat sit wat in die gemeente die minste geag word. Ek sê dit tot julle beskaming. Is daar dan nie eens een wyse onder julle, wat uitspraak sal kan doen tussen sy broeders nie? Maar gaan die een broeder met die ander na die regbank, en dit voor ongelowiges? (Dissiplineer mekaar) (Los probleme self in die gemeente met mekaar op)

1 Kor. 11:33-34 – Daarom, my broeders, as julle saamkom om te eet, wag vir mekaar; en as iemand honger het, laat hom by die huis eet, sodat julle nie tot ’n oordeel saamkom nie. Die ander sake sal ek reël wanneer ek kom (Wag vir mekaar en konsidereer mekaar)

1 Kor. 12:25 – sodat daar geen verdeeldheid in die liggaam mag wees nie, maar dat die lede gelyke sorg vir mekaar mag dra (Sorg vir mekaar)

1 Kor. 14:31 – Want julle kan almal een vir een profeteer, sodat almal kan leer en almal bemoedig word (Leer mekaar) (Bemoedig mekaar)

1 Kor. 14:39-40 – Daarom, broeders, beywer julle om te profeteer en moenie verhinder dat daar in tale gespreek word nie. Laat alles welvoeglik en ordelik toegaan (Wees ywerig om mekaar te bedien)

1 Kor. 15:58 – Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie tevergeefs is nie (Motiveer mekaar om die werk van die Here getrou te doen)

1 Kor. 16:2-3 – Op elke eerste dag van die week moet elkeen van julle self opsy sit en opspaar namate sy voorspoed is, sodat die insamelinge nie eers plaasvind as ek kom nie. En wanneer ek aangekom het, sal ek die persone wat julle goedkeur, met briewe stuur om julle gawe na Jerusalem te bring (Sorg vir mekaar)

Gal 5:13 – Want julle is tot vryheid geroep, broeders; gebruik net nie julle vryheid as ’n aanleiding vir die vlees nie, maar dien mekaar deur die liefde. (Dien mekaar)

Gal 6:2 – Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus (Dra mekaar se laste)

Ef. 4:2 – met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra (Verdra mekaar)

Ef. 4:32 – Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar; vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het (Wees vriendelik met mekaar) (Ontferm julle oor mekaar) (Vergewe mekaar)

Ef. 5:19 – Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere; en sing en psalmsing in julle hart tot eer van die Here (Praat met mekaar tot eer van die Here)

Ef. 5:20-21 – terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die Naam van onse Here Jesus Christus, en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God (Wees tevrede met wat julle het in mekaar) (Wees onderdanig aan mekaar)

Kol 3:13 – Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander ’n klag het; soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen (Verdra mekaar) (vergewe mekaar)

Kol 3:16 – Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here (Leer mekaar) (Vermaan mekaar)

Kol 3:16 – Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here (Sing vir mekaar)

Heb. 3:13 – Maar vermaan mekaar elke dag so lank as dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie (Vermaan mekaar om nie afvallig in sonde te word nie)

Heb. 10:24 – en laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor (Gee ag op mekaar en motiveer mekaar tot liefde en goeie werke)

Heb. 10:25 – en laat ons ons onderlinge byeenkoms nie versuim soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer namate julle die dag sien nader kom (Motiveer mekaar om aktief te wees en die samekomste nie te verontagsaam nie)

Jak 5:16 – Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van ’n regverdige het groot krag (Bely julle sondes aan mekaar)

Jak 5:16 – Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van ’n regverdige het groot krag (Bid vir mekaar)

Ek hoop jy het elke Skrifgedeelte gelees anders sal jy die omvang daarvan nie besef nie.

Kyk wat sê Handelinge 2:42, 44 en 46

En hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood en in die gebede.

En almal wat gelowig geword het, was bymekaar en het alles gemeenskaplik besit.

En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet.

Die “gemeenskap” wat ons in vers 42 sien is gemeenskap met mekaar. Kinders van God maak bemoeienis met mekaar deur die week. Hulle “fellowship”, hulle deel mekaar se laste, hulle vier saam fees, hulle lag saam en hulle huil saam.

As jy bogenoemde Skrifgedeeltes deeglik en nadenkend deur gelees het, dan weet jy dat hierdie aktiwiteite nie Sondae in die byeenkomste plaasvind nie. Dit gebeur buite die byeenkomste! God is ‘n familie God. Selfs in die Drie-enige Godheid bestaan die gesin of die familie. Vader, Seun en dan tipies van die eienskappe van die moeder (die gawes van die Gees, die vrug van die Gees, die sagmoedigheid van ‘n liefdevolle moeder), is die Heilige Gees. Selfs in drome en gesigte word die Heilige Gees ook gepersonifieer met die persoon wat droom se moeder. Daar moet interaksie op alle vlakke tussen die familielede wees net soos wat dit in die Godheid bestaan.

Daarom kan die familie van God nie die tipe lewenstyl handhaaf wat so maklik in die institusionele kerk gevolg word nie. Daar is nie juis sprake van ’n familielewe tussen kinders van God soos in die natuurlike familie nie. Christene sien net of hoor net so terloops van probleme en ellende in ander se lewens. Hulle lewe verwyderd van hulle geestelike familie en hulle probleme. Daar is ’n roekelose onsimpatieke gesindheid tussen Christene. Elkeen lewe maar sy eie lewe in isolasie. Selfs wanneer hulle van mekaar se ellende hoor raak dit hulle nie só persoonlik nie.

Weereens is dit die struktuur van die institusionele kerk wat die gemeentelede se interaksie met mekaar so negatief beïnvloed. Die gedeelde gemeenskapslewe word nie soseer bevorder nie en is nie ‘n prioriteit vir of op die agenda van die institusionele kerk nie. Gemeentelede wat nie aangespoor word of gewys word hoe om die gedeelde gemeenskapslewe te leef nie sal dit nie maklik doen nie. Hulle word ook nooit geleer wat die waarde daarvan is nie. Gemeentelede is tevrede met een of twee samekomste per week waar bitter min interaksie plaasvind. Almal se agterkoppe is na jou gekeer en almal se aandag is gefokus op een persoon en dan is dit nog een rigting kommunikasie ook. Dit is natuurlik vir baie mense baie gemaklik en hulle is tevrede met hierdie stand van sake. Om passief te wees en geen verantwoordelikhede te hê nie werk vir baie mense. Hulle besef egter nie wat hulle mis nie en is salig onbewus van die feit dat geestelike groei sy fondasie direk in die gedeelde gemeenskapslewe het.

Om geestelik geïsoleerd te leef is nie hoe God ons gemaak het nie. Dit is nie volgens ons DNA nie. Ons het die DNA van God in ons. Ons is inherent soos Hy. Die vlees is heel tevrede met die stand van sake maar nie ons gees nie. Die gees weet dat ons nie op standaard lewe nie en daar is ’n gemis in ons lewens. Ons besef dit nie maar dit is daar. Diep binne ons weet ons iets is nie reg nie. Die vreugde van waarlik Goddelike familielewe ontbreek.

Wat is die naakte waarheid met betrekking tot hierdie pilare of fondamente in die institusionele kerk? Die institusionele kerk het albei pilare van gemeente ervaring verwerp: Eerstens die gawes van die Gees en tweedens die gedeelde gemeenskapslewe van die gemeente. Die een promoveer die almal deelnemende en almal funksionerende leefwyse van die familie van God. Die ander promoveer die intieme liefdesverhouding van die broeders in die familie van God.

Hulle sal dit natuurlik heftig ontken en argumente hê om die teendeel te regverdig. Die werklikheid is dat dit wat ons in die institusionele kerk sien met betrekking tot die gawes van die Gees én die gemeenskapslewe van die familie van God nie dit is wat God in sy kerk kom vestig het nie. Geen wonder daar vind so min geestelike groei in die institusionele kerk plaas nie. Die gemeentelede het geen verantwoordelikheid nie en het heeltemal passief geword. Hoofsaaklik al wat werklik ernstig van hulle verwag word is om die institusie te befonds of take uit te voer wat die institusie bevorder. Dit is presies dit wat die institusie nodig het om te bestaan of suksesvol te wees. Die gevolg is dat in die institusionele kerk hoofsaaklik in die behoeftes van die institusie voorsien word en nie in die behoeftes van die lewende organisme binne die institusie nie.

As gevolg hiervan lei die gemeente baie skade want die ondersteuning wat elke lid moet gee ter stigting en opbouing van die liggaam bestaan nie werklik in die institusionele kerk nie. Daar is nie diepte en substansie in verhoudings nie en daarom kan hulle verhouding met God ook nie volmaak ontwikkel soos Hy dit wil hê nie. Die ware kerk van God, die organisme, ín die institusionele kerk is dus ‘n invalide. Sy is stukkend, onopgevoed, swak, onder ontwikkeld en in ‘n betreurenswaardige toestand. Sy is glad nie die mooi en volwasse bruid van Christus nie.

Die familie vir institusionele kerkgangers is maar die biologiese gesin en bloed familie en nie die ware familie van God nie. Baie min mense besef dat die familie van God eintlik werklik familie is en dat die ongeredde bloedfamilie eintlik nie meer familie is nie. Hoekom nie? Want julle is twee verskillende spesies. Die familie van God is uit Gees gebore; ’n nuwe spesie, en die ongeredde mens is uit stof gebore. Die een is die afstammelinge van die eerste Adam die ander die afstammelinge van die laaste Adam.

1 Kor. 15:44-50

n Natuurlike liggaam word gesaai, ’n geestelike liggaam word opgewek. Daar is ’n natuurlike liggaam, en daar is ’n geestelike liggaam. So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het ’n lewende siel geword; die laaste Adam ’n lewendmakende Gees. Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike; daarna die geestelike. Die eerste mens was uit die aarde aards, die tweede mens is die Here uit die hemel. Soos die aardse mens was, so is ook die aardse mense; en soos die hemelse mens is, so is ook die hemelse mense. En soos ons die beeld van die aardse gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra. Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beërwe nie; ook beërwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie.

Ja, ons is nie van hierdie wêreld nie; ons is gestuurdes of ambassadeurs van die hemel. Die ongeredde mense is van hierdie wêreld. Hulle is uit vlees (aards) gebore. Daarom kan ons nie met hulle gemeenskap hê nie en daarom moet ons met ons Christelike broers en susters gemeenskap hê. Hierdie gemeenskap, soos duidelik al die Skrifgedeeltes bevestig, is nie opsioneel nie. Dit is ‘n opdrag van God. Ek sê hiermee glad nie dat jy jouself van jou vleeslike familie moet vervreem nie. God se opdrag is egter dat ons gemeenskap met ons geestelike familie moet hê en mekaar aanvaar soos ons is.

1 Kor. 12:12-27

Want net soos die liggaam een is en baie lede het, en al die lede van die een liggaam, al is hulle baie, een liggaam is, so ook Christus. Want ons is almal ook deur een Gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe of vrymanne; en ons is almal van een Gees deurdronge. Want ook die liggaam is nie een lid nie, maar baie. As die voet sou sê: Omdat ek nie die hand is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie — behoort hy daarom nie aan die liggaam nie? En as die oor sou sê: Omdat ek nie die oog is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie — behoort hy daarom nie aan die liggaam nie? As die hele liggaam oog was, waar sou die gehoor wees? As dit geheel en al gehoor was, waar sou die reuk wees? Maar nou het God elkeen van die lede in die liggaam gestel soos Hy gewil het. As almal een lid was, waar sou die liggaam wees? Maar nou is daar wel baie lede, maar net een liggaam. En die oog kan nie vir die hand sê: Ek het jou nie nodig nie; of ook die hoof vir die voete: Ek het julle nie nodig nie. Maar veel eerder is dié lede van die liggaam noodsaaklik wat die swakste lyk; en dié lede van die liggaam wat vir ons minder eerbaar lyk, beklee ons met oorvloediger eer, en so het ons onsierlike lede oorvloediger sierlikheid, terwyl ons sierlike lede dit nie nodig het nie; maar God het die liggaam saamgestel en aan die misdeelde lid oorvloediger eer gegee, sodat daar geen verdeeldheid in die liggaam mag wees nie, maar dat die lede gelyke sorg vir mekaar mag dra. En as een lid ly, ly al die lede saam; en as een lid geëer word, is al die lede saam bly. Maar julle is die liggaam van Christus en lede afsonderlik.

Uit bogenoemde is dit baie duidelik dat ons ‘n groot verantwoordelikheid teenoor ons geestelike broers en susters het. Hierdie hele Skrifgedeelte basuin die noodsaaklikheid van die funksie van elke lid uit. Dit is juis hierdie funksies wat die hele liggaam ondersteun en opbou. Ons kan nie net ons eie geïsoleerde lewe lei en dink dit sal goed gaan met ons en ons gemeente nie. Bogenoemde Skrif sê duidelik dat ons gelyke sorg vir mekaar moet dra.

‘n Wonderlike uitvloeisel van hierdie verantwoordelikheid is die onskatbare groot voordeel wat elkeen van ons in die proses ontvang: Ons stig, bemoedig en bou mekaar op maar in die proses word onsself gestig, bemoedig en opgebou. Die beeld en openbaring van Jesus word net groter in ons lewens en ons word net meer en meer vervuld. Hierdie is presies die teenoorgestelde van die passiwiteit van die gemeentelede in die institusionele kerk. Dit is juis daardie passiwiteit wat die Christus openbaring aan bande lê en geestelike groei erg belemmer.

Die gemeente is ook die liggaam van Christus

Ons het reeds 1 Kor. 12 gelees. Die kerk is die liggaam van Christus en dit is baie duidelik dat elkeen van ons ’n gelyke funksie in daardie liggaam het. Ons het mekaar almal nodig. Die fokus vir almal is om normaal te funksioneer deur presies daardie aktiwiteite uit te voer wat eie aan die lid is. Ons moet baie duidelik verstaan dat die liggaam net een Hoof het en dat daardie funksie net deur die waardige Hoof van die kerk uitgevoer kan word. Jesus is die Hoof van die liggaam en al die heiliges die liggaam. Die Hoof beheer die liggaam. In die natuurlike liggaam is die brein in die hoof geleë. Jou brein doen ’n groot werk; dit beheer elke liewe beweginkie en die werking van jou liggaam. Die hoof is die “beheersentrum” van die liggaam. Van jou brein af loop “boodskap drade” wat senuwees genoem word na elke deel van jou liggaam. Langs hierdie drade stuur jou brein opdragte uit en ontvang inligting. Net so kommunikeer Jesus direk met sy liggaam (die kerk) en ons met Hom. Ons kan sê dat die “geestelike boodskap drade” eintlik die werking van die Heilige Gees is.

Leierskap in die institusionele kerk het hulle min of meer 1700 jaar gelede tussen die Hoof en die liggaam geposisioneer. Die Hoof moet nou, soos dit in Moses se dae was, deur enkele persone met sy liggaam kommunikeer. Dit klink absurd maar dit is presies hoe dit is. Die liggaam van Christus het eintlik ‘n defek, iets soos ‘n onnatuurlike uitgroeisel om die nek, wat nie werklik deel van die liggaam is nie. Dit is tussen die Hoof en die liggaam geposisioneer. Dié uitgroeisel is die hiërargiese, posisionele leierskap sisteem van die institusionele kerk. Dit hoort nie daar nie en is nie werklik deel van die liggaam nie.

Leierskap in die Nuwe Testament is net ‘n funksie. Hulle het nie by die nek rond tussen die Hoof en die liggaam saamgegroepeer nie. Hulle is orals in die liggaam te vinde. Hulle is vyfvoudige bedienaars maar jy vind hulle meesal by die voete rond.

Die vyfvoudige bedienaars was of voltyds of deeltyds besig met die werk van God soos die Heilige Gees hulle toebedeel het. Hulle het orals op straat, op markpleine en waar hulle kon die woord van God verkondig en die mense aangaande die “weg” geleer. In die proses het die apostels gemeentes gestig en van tyd tot tyd weer besoek. Buite die gemeente was hy besig met sy funksie en wanneer hy ‘n gemeente besoek het, was hy maar net een van hulle op gelyke voet met al die ander lede van die gemeente.

Ook die ouderlinge het soos enige ander gemeentelid gefunksioneer. Almal op gelyke voet. Niemand is offisieel aangestel of georden nie. Almal sien maar net die verskillende gawes en bedieninge in mekaar funksioneer sonder dat enigiemand amptelik aangestel is. Jou funksie in die liggaam van Christus is eintlik ‘n saak tussen jou en die Hoof. Ander mense sien maar net wat jou funksie is en hulle dank God daarvoor omdat dit die liggaam saamvoeg, saambind en ondersteun.

Christene in die Nuwe Testament het wel na persone verwys as ‘n apostel of ‘n evangelis maar dit was bloot net ‘n erkenning van die funksie wat hulle in die persoon raaksien. As ‘n persoon soos Paulus na homself verwys as ‘n apostel was dit bloot ‘n verwysing na sy funksie. Hy kon net sowel na homself as ‘n “Christelike veldwerker” verwys het. Dit sou egter ‘n bietjie verwarrend gewees het omdat daar nog evangeliste, profete en leraars was wat almal ook “Christelike veldwerkers” was. Vra maar ‘n persoon wat al jare lank evangelisties bedien maar tog geen posisie by enige kerk beklee nie. As jy hom vra wat hy is dan antwoord hy: “Ek is ‘n evangelis” verwysend na sy funksie in die liggaam van Christus.

Die groot negatiewe komplikasie van posisionele leierskap in die kerk is natuurlik die term “beheer”. Een persoon “beheer” ander persone. In die kerk van God kan egter net een persoon met so iets toevertrou word naamlik Jesus Christus, die Hoof van die kerk. Hy beheer die kerk deur die Heilige Gees en ja, Hy beheer die kerk net soos wat Hy toegelaat word. Hy is nie ‘n outokraat of ‘n tiran nie. Hy is ‘n God van liefde en Hy akkommodeer elke gemeente na gelang van die “vryheid” wat hy in daardie spesifieke gemeente toegelaat word. Ook huiskerk gemeentes word onder hierdie selfde kam geskeer.

Jesus is soos die afrigter van ’n rugby span. Hy leer elkeen in die span om hulle eie rol of funksie suksesvol uit te voer of te vervul. Wanneer Hy hulle op die veld stuur dan weet elkeen wat om te doen en hoe om dit te doen. Hulle het nie ’n leier op die veld nodig nie. Hulle kan sonder ’n kaptein funksioneer. Alle strategieë is reeds deur die afrigter Jesus breedvoerig in hul binneste geplant. God wil glad nie hê dat ons funksies ons op ‘n platform plaas nie. Hy sê dat dit nie so onder ons moet wees nie. Die een moenie hoër as die ander een geag word nie. Behandel jou buurman met net soveel respek as vir die evangelis om die hoek.

Matt. 23:8

Maar julle, laat jul nie Rabbi noem nie, want een is julle leermeester: Christus, en julle is almal broeders.

Let op die woorde “en julle is almal broeders” Hier is Jesus baie duidelik oor titels en Hy sê onomwonde dat almal gelyk is (broeders). Daar is net een leermeester; Jesus self. Moenie jou funksie ‘n posisie maak nie. Wees nederig.

As jy meer wil lees oor Nuwe-Testamentiese kerkleierskap, kry sommer nou die boek, “Bybel gefundeerde leierskap”, op die “Hulpmiddels” bladsy.

Terug na die Tuisblad

Alle plaaslike hulpmiddels op hierdie webblad is gratis. Help ons asseblief deur dit met jou vriende te deel deur middel van die sosiale netwerke. Sosiale netwerke skakels beskikbaar onder aan bladsye

Leave a Comment